Blogg

Plugga körkortsteori online på körkortskolan

7 mar 2014

För många är den teoretiska delen av körtsstudierna den svåraste - och den som skapar mest förvirring. Kraven på vilken kunskap du måste besitta om vägmärken, trafikregler, säkerhet och inte minst bedömning i olika slags trafiksituationer är högt ställda, och många vittnar om att teoriprovet blivit allt svårare de senaste åren. 

Så hur går man då tillväga för att studera på ett "optimalt" sätt inför teoriprovet? 

Givetvis är svaret på den frågan individuellt. Vi har alla olika förutsättningar att ta till oss ny kunskap. Men även med detta sagt skulle jag vilja hävda att det absolut bästa sättet att tillgodogöra sig den omfattande kunskapsmängd som kommer behövas för att få godkänd på provet, är att studera på nätet. 

Ett utmärkt exempel på vad för slags möjligheter det finns att plugga körkortsteori online är Körkortsskolan. Precis som namnet avslöjar är Körkortskolan en nätbaserad studieplats som erbjuder, och nu citerar jag sajten "Obegränsad tillgång till över 1 000 unika frågor som är utformade på samma sätt som det riktiga teoriprovet för B-körkort hos Trafikverket.

Det fina med upplägget på Körkortsskolan är att kunskapsinlärningen och de olika proven är strukturerade på precis samma sätt som det riktiga provet. Kan du plugga in frågorna på Körkortskolan har du alltså extremt goda förutsättningar för att klara av teoriprovet när det är dags.

En annan stor fördel med detta slags körkortsteori är den interaktiva studiemetoden. På Körkortsskolan får du övningarna serverade i logiskt avgränsade kategorier såsom exempelvis "Miljö", "Skyltar", Trafiksäkerhet" och "Trafikregler" - för att ge några exempel. Detta studiesätt är förstås otroligt mycket mer effektivt och enklare, än att på egen hand bläddra runt i körkortsboken. 

Det kan också nämnas att alla frågor på sajten har utformats i samarbete med körskolelärare och att den även är anpassad efter att användas i mobila enheter. Så sätt igång och plugga körkortsteori idag! 

4 tips när du ska köpa bil - viktiga saker att tänka på!

13 nov 2013

Att köpa bil är ett av de största ekonomiska beslut vi tar. Oavsett om du köper ny bil eller begagnad finns det många saker att tänka på. Här följer några av de viktigaste.

1. Jämför bilförsäkring

Givetvis ska du teckna en bilförsäkring. Eftersom detta är en löpande kostnad är det alltid värt att ringa runt och be om offerter från olika försäkringsbolag. Se dock till att de försäkringar du jämför är likvärdiga. Hos vissa bolag kan du minska premiekostnaden genom att acceptera en högre självrisk. Detta innebär att du får betala mer om du måste nyttja försäkringen, men din årliga premie blir lägre.

Besparingar kan också göras genom att man begränsar försäkringens omfattning. För en gammal bil är det t.ex. kanske inte värt att ta ut en vagnskadeförsäkring. Vissa bolag ger också någon typ av rabatt om du monterar en särskild säkerhetsutrustning på bilen.

2. Räkna på värdeminskningen

Det är först när du bestämmer dig för att sälja din bil, eller byta in den mot en nyare modell, som du får reda på hur mycket pengar du förlorat på bilens värdeminskning sedan du köpte den. Den största värdeminskningen sker vanligen under det första året från det att bilen är ny.

Om du köper en ett år gammal bil från en välkänd återförsäljare har den nästan en likadan garanti som en helt ny bil, men någon annan har betalat för det första året värdeminskning. Hur långt bilen har gått ha oftast också en avgörande betydelse, men beroende på omständigheterna kan det naturligtvis vara svårt att minska det antal mil du kör per år. Förutom miltal är de två faktorer som påverkar värdeminskningen bilens skick och huruvida du kan bevisa att den fått regelbunden service.

3. Välj en etablerad bilhandlare

Idag finns det tusentals bilhandlare på den svenska marknaden och som kund är det inte alltid så enkelt att veta vart man ska vända sig. Vårt råd är därför att du i första hand väljer en etablerad bilhandlare när det är dags att köpa bil. Någon som är dokumenterat kunnig, med ett välrenommerat CV .

Det är en fördel om bilhandlaren har en egen verkstad i anslutning till sin verksamhet - något som enligt vår mening borgar för kunnighet och kvalitet genom hela processen. Givetvis ska du också se till att få generösa garantier på ditt köp. Ska du köpa bil i Skåne så kan vi rekommendera Mårtenssons-bil - en bilhandlare som uppfyller samtliga dessa kriterier och som dessutom har ett brett spektrum av olika bilmärken att välja mellan.

4. Service och underhåll

Priset är förstås en viktig parameter när du ska köpa bil. Men förbise för den sakens skull inte kostnaden för - och tillgängligheten av - underhåll och service. Tänk på att din bil kommer behöva regelbundet underhåll och glöm inte att ta med denna kostnad i kalkylen när du beslutar vad som kommer bli ditt nästa bilinköp.

På gång

2 nov 2013

Vi vet. Har varit lite skralt med inlägg här. Men det kommer mer. Snart. 

Om olika slags former av inlärning

1 feb 2013

om-inlarning.jpgÄven om vi människor inte fått några nya egenskaper under tiden tekniken vuxit fram så har vi som sagt en nästan obegränsad förmåga att anpassa oss till och lära in nya saker. Så också när det gäller att köra bil.

Det gäller dock att lära sig på rätt sätt och undvika de "blindskär" som är förenade med vissa inlärningsmetoder. Vi ska här titta lite närmare på de olika inlärningssätten.

Ytinlärning
För att bli en bra förare måste du ha gedigna teoretiska kunskaper och väl förankrade praktiska färdigheter. Mekaniskt inlärda, tunna oreflekterade kunskaper och färdigheter (ytinlärning) glöms fort och kan i bästa fall räcka till att klara ett körkortsprov, men ger inte den förståelse för trafikens samspel som behövs för att bli en säker förare. För att bli en bra bilförare krävs djupinlärda kunskaper och färdigheter.

Djupinlärning
Djupinlärning är att tränga djupt ner i kunskapsstoffet, att ta reda på bakgrunden till varför regler och märken finns och för-söka att finna orsakerna till varför trafikanter beter sig på olika sätt i olika situationer. Djupinlärningen skapar förståelse för trafikens problem och respekt för reglerna.

Överinlärning

Kunskaper och färdigheter har en benägenhet att minska och kan efter en tid försvinna helt. Glömskan är ett skäl att lära sig mera än vad man exakt behöver kunna för tillfället (överinlärning).

Bilkörningen bygger i stor utsträckning på att man ska kunna handla automatiskt. Inlärningen sker genom att man medvetet handlar efter ett visst mönster. Så småningom utför man handlingen automatiskt. Överinlärning behövs för att "mönstret" ska fungera även om föraren har en dålig dag eller hamnar i kritiska situationer där tidsmarginalerna är små. Överinlärning behövs också för att man ska kunna ta ett uppehåll i bilkörandet under en tid utan att tappa för stor del av färdigheterna.

Ett par viktiga punkter om bogsering

18 jan 2013

Om du bogserar ett annat fordon med bogserlina eller dragstång som är mer än två meter lång, ska linan eller stången markeras tydligt med en flagga eller liknande. Orsaken är att förhindra att någon trafikant försöker passera mellan bilarna. Om belysningen på det bogserade fordonet är ur funktion måste det, under mörker, skymning, gryning och oklar sikt, märkas ut på samma sätt som utskjutande last framåt och bakåt.

  • Högsta tillåtna hastighet vid bogsering är 30 km/h.
  • Det är förbjudet att bogsera tvåhjulig motorcykel.
  • Dessutom är det förbjudet att bogsera med tvåhjulig motorcykel.

Om du kommer till en olycksplats där en bil lastad med farligt gods är inblandad bör du tänka på att:

  • inte gå närmare olycksplatsen än nödvändigt
  • varna andra trafikanter
  • inte uppehålla dig i vindriktningen från olycksplatsen
  • inte röka eller föra in eld i närheten av olycksplatsen
  • notera vad som står på skyltar och etiketter och meddela detta när du ringer och kallar på hjälp.

Hur mycket får man lasta på bilen?

5 jan 2013

Allmänna bestämmelser om last


— Som last räknas också redskap och utrustning som inte är fast monterad på fordonet.
— Du får inte lasta gods eller placera personer så att förarens sikt skyms eller så att möjligheterna att manövrera fordonet försvåras.
— Lasten får inte skymma lyktor eller registreringsskyltar.
— Lasten ska fästas så att den inte utgör fara för person eller egendom. Den får inte förorsaka onödig dammbildning eller onödigt buller och den får inte släpa i vägen.
— Last på takräcke bör om möjligt förankras mot räckets framkant, då glider den inte vid häftiga inbromsningar.
— Använd spännband när du förankrar lasten. Stanna då och då, speciellt i början av körningen och spänn banden ytterligare.
— Lasta inte för tungt på taket. Bilen kan välta i kurvor och svängar. I instruktionsboken får du reda på högsta tillåtna vikt på taklasten för den bil du kör.
— Bilens maximilast får inte överskridas. Uppgift om bilens max. last hittar du i registreringsbeviset. Förarens vikt räknas inte in i lasten, men varje passagerares vikt uppskattas till
75 kg.
— Kör inte med bagageluckan öppen, avgaser kan sugas in i bilen den vägen.
— Fördela om möjligt tung last i bilen. Tung last bak kan ge bländande halvljus och dåligt "styrgrepp".
— Om du har saker liggande inne i bilen, fäst dem väl så att de inte kommer i rörelse vid en hastig inbromsning eller en kollision. Om du har en kombibil montera lastförskjutningsskydd.

Exempel: En liten personbil kan ha en maxlast som är 360 kg. Bilen är avsedd att ta fyra passagerare, alla platser är upptagna 4 x 75 kg 300 kg. Maxlast 360, Passagerare: 300  

Återstår 60 kg för högsta tillåtna vikt för bagage och gods.

Om bilförsäkring - trafikförsäkring och vagnskadeförsäkring

5 jan 2013

Enligt lag ska alla registrerade, motordrivna fordon yara trafikförsäkrade innan de får tas i bruk.

Trafikförsäkringen lämnar ersättning för alla personskador i samband med olyckor, oavsett om föraren har skuld till olyckan eller inte. Dessutom ersätts skador på egendom som föraren förorsakat andra personer. Om du själv är skuld till olyckan ersätts inte skador på den egna bilen eller egendom du medfört i bilen vid olyckan. Om du vill skydda dig också för skador på den egna bilen måste du teckna en frivillig delkasko- eller vagnskadeförsäkring.

På trafikförsäkringen tillämpas en självrisk för förare som inte fyllt 24 år. Trafikförsäkringspremierna är ganska höga när försäkringen nytecknas. Premierna sjunker en bonusklass för varje skadefritt år, upp till 6 år. Då har du uppnått mesta möjliga bonus som är 75% av premien. Premien höjs två bonusklasser för varje inträffad skada.

Delkaskoförsäkringen, som är frivillig, täcker brand-, glas-, stöld och maskinskador. Dessutom ingår stillestånds-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Vagnskadeförsäkring (helförsäkring)

Förutom det skydd delkaskoförsäkringen ger så ger vagnskadeförsäkring ersättning också för skador som uppstått på den egna bilen, även om föraren själv varit vållande. Det kan handla om skador som uppkommit vid en singelolycka eller vid en kollision. De flesta nya bilar brukar ha en vagnskadeförsäkring som ingår i köpet. Försäkringen brukar gälla i tre år.

Försäkringsbolagen är alltid skyldiga att betala ersättning till personer som lidit någon skada förorsakad av föraren. I vissa fall har dock försäkringsbolagen ratt att återkräva utbetalda skadeersättningar av föraren. Det gäller om skadan vållats genom uppsåt, grov vårdslöshet eller vårdslöshet i samband med rattfylleri.

Om friktion och väggrepp

4 jan 2013

Friktionen mellan däckens slitbana och körbanan är den kraft som gör att vi kan driva, styra, stanna och hålla bilen stabilt i färdriktningen.

Rent praktiskt brukar man tala om "väggrepp", ett uttryck som vi ofta kommer att använda ofta på den här bloggen. Kontaktytan mellan ett bildäck och körbanan är inte större än en medelstor handflata. På ett motorcykeldäck inte större än ett tändsticksplån. Väggreppet varierar beroende av däckens skick och det underlag vi kör på.

En förutsättning för bra väggrepp är förstås bra däck. Däckmönstrets djup spelar en mycket stor roll, speciellt på våt körbana. Torr asfalt eller betongväg ger ett mycket gott väggrepp medan vatten, snö och is på körbanan försämrar väggreppet i nu nämnd ordning.

Halast är isbelagd väg vid temperaturer runt 0 °C. Det gäller att hushålla med väggreppet, inte minst när väglaget är dåligt. Här finns några bra minnesregler:

— Du har det bästa väggreppet i sidled när bilen rullar fritt, dvs utan att du ökar eller minskar farten. "Frirullning" åstadkommer du enklast genom att trampa ned kopplingen och låta bli att bromsa.

— Om du gasar eller bromsar går en del av väggreppet åt för fartändringen, vilket innebär att det finns mindre grepp kvar för bilens kursstabilitet. I sådana lägen är bilen mycket känslig för sidkrafter. De krafter som i vissa lägen vill pressa bilen ur den färdriktning vi styr den i är tyngdkraft, sidkraft och sidvind.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)